top of page

Запобігання та протидія корупції

Електронне звернення

ВИКРИВАЧІ  КОРУПЦІЇ  ТА  ГАРАНТІЇ   ЇХ   ЗАХИСТУ  ЗА  ЗАКОНОДАВСТВОМ  УКРАЇНИ

Хто такий викривач?

            Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила, про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

 

Про що повідомляти?

 

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

            Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у            ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність.

            Інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції: недотримання вимог щодо прийняття антикорупційної програми, проведення спеціальної перевірки, проведення службового розслідування, забезпечення каналів для повідомлень, притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення тощо.

 

Яким чином повідомити?

 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через:

 • Спеціальні телефонні лінії

 • Офіційні вебсайти

 • Засоби електронного зв’язку (ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»)

 

 

Канали для повідомлень:

 

Внутрішні канали повідомлень – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу.

 

Регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов’язково створюються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю та дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями.

 

Зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»).

** В ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» наказом від 01.05.2023 № 140-В «Щодо організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень» затверджено порядок надходження та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (ТУТ)

 

Гарантії захисту викривачів.

 

            Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»).  

           

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно) - (ч. 5 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»).  

 

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням правоохоронними органами до них можуть бути застосовані заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»(ч. 2 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Викривач або член його сім’ї у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог  Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою може бути:

 • Звільнений чи примушений до звільнення

 • Притягнутий до дисциплінарної відповідальності

 • Підданий з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів (ч. 3 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

 

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку ( ст. 235 Кодексу законів про працю України).

 

            НАЗК може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ( ч. 3 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України, ч. 2 ст. 53 Цивільного процесуального кодексу України).

 

 

Правовий захист викривачів

 

Викривач має право:

 

 • На безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача

 • На залучення адвоката самостійно та отримання відшкодування витрат на адвоката у

зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір

 • На представництво НАЗК його інтересів у суді

 

 

Хто отримає винагороду?

 

            Право на винагороду матиме викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину .

 

            Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду та не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

 

Суд встановлює конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті, з урахуванням критеріїв персональності та важливості інформації ( ст. 130-1 Кримінального процесуального кодексу України).

Нормативно-правова база щодо запобігання проявам корупції  

(дійсні на 03.10.2022)

Конституція України 

 

Міжнародні акти 

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS-191) ратифікований Законом України № 253-V від 18.10.2006

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією №2476-IV від 01.01.2006 

Конвенція Організації Об'єднаних націй проти корупції №251-V від 01.01.2010

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією №252-V від 01.03.2010

Закони України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодес України

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану”

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про запобігання корупції» №1700-VII від 14.10.2014

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021-2025 роки» № 2322-IX від 20.06.2022 року

Закон України «Про Національне антикоруційне бюро України» №1609-VII від 14.10.2014 року 

Закон України «Про державну службу» №889-VIII від 10.12.2015

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення  відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»   №1074-ІХ від 04.12.2020 року.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України” №1609-VII від 14.10.2014 року 

 

Укази Президента України

Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

Указ Президента України від 15.05.2015 № 272/2015 «Питання Ради громаського контролю при Національному антикорупційному бюро України»

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 118 «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 301 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання корупції»

 

Накази Міністерств

Наказ Міністерства юстиції України від 11.02.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 «Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру»

Наказ НАЗК від 27.05.2021 №277/21 «Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (порядок формування, ведення та оприлюднення єдиного державного реєстру декларації)

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 "Форма декларації осіб, уповноважених на виконання держави або місцевого самоврядування"

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 "Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування" (повідомлення про суттєві зміни в декларації)

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" 

Наказ від 12.04.2021 № 209/21 “Про затвердження Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції та окремими категоріями осіб, визначеними у статті 521 Закону України «Про запобігання корупції», для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків ”

 

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції  від 25.08.2020 №365/20 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,та Порядку  заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.05.2020 № 231/20 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції»

 

Роз’яснення щодо заповнення декларацій

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.04.2018 № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, дояких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції  від 21.05.2021 №268/21 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.07.2020 № 6 «Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги»

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Права та гарантії захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 № 11/21 «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.01.2021 № 8/21 «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21 «Про внесення змін до Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.05.2021 № 268/21 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»

Роз’яснення НАЗК щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно від 19.11.2021 №10

Конфлікт інтересів (роз’яснення)

Викривачі корупції (роз’яснення)

 Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки

 

Інше

Державні інституції в антикорупційній сфері України

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Навчальний посібник Ради Європи щодо антикорупційної діяльності (англ.)

Навчальний посібник Ради Європи щодо антикорупційної діяльності

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

від «22»березня  2024 року №76-В

 

ПРАВИЛА

етичної поведінки працівників

ДУ «ЛОЦКПХ МОЗ»

                                                                    1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Правила етичної поведінки   працівників  Державної установи «Львівський обласний центр  контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (далі - Центр) - є єдиними засадами моральних, професійних цінностей та правил поведінки, призначених для визначення норм ділової поведінки та доброчесності, яких повинні дотримуватися всі працівники. 
1.2. Правила розроблені з урахуванням вимог статті 37 Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Статуту Центру, для впровадження високих етичних стандартів поведінки, добросовісного, чесного та професійного виконання посадових обов’язків, а також для надання вичерпної інформації про обов'язки працівників щодо недопущення корупційних правопорушень.
1.3.Кожний працівник при виконанні своїх  посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України, наказами МОЗ України, іншими нормативно-правовими актами, Правилами етичної поведінки (далі - Правила) та загальними морально-етичними нормами поведінки, які прийняті  в суспільстві.
1.4.Кожний працівник при виконанні своїх посадових обов’язків дотримується етичних норм і принципів поведінки  працівника. 
1.5. Кожний працівник Центру повинен вживати всіх необхідних заходів для дотримання Правил, а громадяни (відвідувачі) мають право очікувати від працівників доброзичливої та гідної поведінки.
1.6. Виконання Правил є обов’язковими для всіх працівників Центру.
1.7.Доповнення та зміни до цих Правил можуть вноситися в зв’язку зі змінами норм чинного законодавства України.

1.2. Метою впровадження Правил  є:
1.2.1.встановлення етичних норм службової поведінки працівників для добросовісного, чесного та професійного виконання своїх функціональних  обов’язків, а також сприяння зміцненню авторитету  Центру та  довіри громадян (відвідувачів);
1.2.2. підвищення ефективності виконання працівниками посадових обов’язків, формування в Центрі високопрофесійного середовища, здорового морально-психологічного клімату між працівниками, шанобливого ставлення до колег, громадян (відвідувачів), бути ввічливими, коректними,  дотримуватися високого рівня суспільної культури; 
1.2.3. недопущення корупційних правопорушень та сприяння суспільної довіри до діяльності Центру.   

                                                           2. ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ПОВЕДІНКИ.

2.1. Діяльність  Центру  здійснюється на основі таких етичних цінностей як  демократизм і законність, гуманізм і соціальна справедливість, гласність, відкритість та прозорість,професіоналізм, підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни та неналежне виконання посадових обов’язків, правова соціальна захищеність працівників.
2.2. Поведінка кожного працівника  має демонструвати довіру суспільства та громадян (відвідувачів) до діяльності Центру, сприяти реалізації прав і свобод людини та громадянина, визначених Конституцією України та законами України. 
 
                                                              3. ОБОВ`ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА.

3.1. Працівник Центру зобов`язаний :
3.1.1. сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, творчі здібності та вдосконалювати  свою професійну діяльність;
3.1.2.  ставитись з належною повагою до прав, обов’язків та законних інтересів громадян (відвідувачів) та не вчиняти дій, що дискредитують Центр або ганьблять  власну репутацію;
3.1.3.  виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи  юридичних осіб при проведенні обстежень, наданні послуг, проведенні відбору зразків, а також при проведенні лабораторних та інших досліджень;
3.1.4.  дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян (відвідувачів), керівників і співробітників, інших осіб, з якими в нього виникають відносини під час виконання  посадових обов’язків;
3.1.5. забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів Центру при виконанні своїх посадових обов’язків;
3.1.6.  постійно удосконалювати  знання, вміння та навички відповідно до функцій і завдань, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;
3.1.7. при наданні будь-якої інформації, пов’язаної з виконанням посадових обов’язків діяти в межах визначених Законом України «Про інформацію».  Водночас працівник не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для їх життя, здоров’я чи безпеки людей.

    4.  ПРАВА ПРАЦІВНИКА.

4.1. Працівник має право:
4.1.1. на повагу особистої гідності та шанобливе ставлення до себе;
4.1.2. на оплату праці залежно від посади, яку займає, якості, досвіду та стажу роботи;
4.1.3. на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
4.1.4. на соціальний та правовий захист;
4.1.5. на отримання  матеріалів та/чи  інформацій необхідних для виконання посадових обов’язків в порядку встановленому законодавством;
4.1.6. на приватне життя, при цьому повинен поважати приватне життя інших працівників, зберігати конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.

                                                        5. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ.

5.1. Працівник зобов’язаний:
5.1.1.  неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть сприйматися як підозра в корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушеннях; 
5.1.2. демонструвати своєю поведінкою  нетерпимість до будь-яких проявів корупції, відкидати пропозиції щодо незаконних послуг та чітко розмежовувати професійну діяльність і приватне життя;
5.1.3. не одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції»;
5.2. В разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглими корупційного діяння або корупційних правопорушень керівники відокремлених структурних та структурних підрозділів  зобов’язані в межах своєї компетенції вжити заходів щодо припинення таких дій та негайно інформувати керівника Центру та уповноваженого з антикорупційної діяльності  письмово у  в формі «Повідомлення».

     6. ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ.

6.1. У службовій поведінці працівник Центру керується закріпленими Конституцією України положеннями про те, що: 
6.1.1. права та свободи людини  є найвищою цінністю та кожен громадянин має право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист честі, гідності, свого доброго імені;
6.1.2. людина утримується від грубості, проявів зневаги, підвищеного тону під час спілкування, упереджених зауважень, пред’явлення неправомірних, незаслужених звинувачень, загроз, образливих висловів чи реплік, дій, що суперечать діловому стилю спілкування, провокують протиправну поведінку;
6.1.3. у спілкуванні з колегами, керівництвом, громадянами (відвідувачами) проявляє ввічливість, доброзичливість, коректність, толерантність та повагу до чужого вибору чи думки.
6.2. Керівник Центру сприяє встановленню в колективі ділових взаємин, порозуміння, співробітництва. 6.3. Зовнішній вигляд працівника Центру при виконанні посадових обов’язків залежно від умов і формату службового заходу повинен викликати повагу громадян (відвідувачів), відповідати загальноприйнятому діловому стилю, який вирізняється офіційністю, стриманістю, традиційністю, акуратністю.
 
                                                            7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА.

7.1. Поведінка працівника, яка  перешкоджає ефективній діяльності, підриває  авторитет, загрожує добрій репутації Центру та систематичні чи грубі порушення Правил  етики підлягають розгляду на зборах трудового колективу.
7.2. У випадках, передбачених законодавством України, можливе застосування до працівника заходів дисциплінарної відповідальності, інших видів правового впливу.
7.3. Розгляд питань, пов’язаних з грубими порушеннями працівником Центру Правил здійснюється на підставі: доповідної безпосереднього керівника відокремленого структурного чи структурного підрозділу,  письмового звернення громадян (відвідувачів).
 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

від «22»березня 2024року № 77-В

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення інструктажів

з питань додержання

антикорупційного законодавства

                                                                          І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Це Положення встановлює загальний порядок організації та проведення інструктажів з питань додержання антикорупційного законодавства в Державній установі «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (далі - Центр).

 2. Положення розроблене з метою реалізації антикорупційних заходів, мінімізації та усунення корупційних ризиків в Центрі.

 3. Вимоги Положення розповсюджуються на працівників Центру та  новопризначених на посаду осіб, які  уповноважені на виконання відповідних посадових обов’язків.

 4. Проведення інструктажу для новопризначених на посаду осіб здійснюється керівниками відокремлених структурних та структурних підрозділів  Центру.

 5. Уповноважений з антикорупційної діяльності надає консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції керівникам відокремлених структурних та структурних підрозділів  Центру.

                                                           2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ

 

2.1. Інструктаж проводиться з усіма працівниками, які призначені на посади для виконання відповідних посадових обов’язків в Центрі в термін до 5-ти днів. Облік осіб, з якими проведений інструктаж, здійснюється в Журналі реєстрації (форма додається).

2.2. При проведенні інструктажу працівнику роз’яснюються основні положення Закону України «Про запобігання корупції», доводяться до відома Правила етичної поведінки працівників Центру.

2.3. Обсяг і зміст основних положень антикорупційного законодавства викладені в Пам’ятці з посиланнями на статті Закону.

2.4. Інструктаж працівника завершується перевіркою набутих знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів.

2.5. Облік проведеного працівнику інструктажу реєструється в журналі, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою (додається).

Додаток

                                                                                                 до Положення про проведення

                                                                          інструктажів з питань додержання

                                                                                                  антикорупційного законодавства

              ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства

 

Форма журналу вказана в наказі №77-В від 22.03.2024.

                    НАКАЗ

від «16»_травня 2024        Львів          № 139-В

 

 

Про організацію роботи внутрішніх каналів повідомлення

про можливі факти корупційних та/або пов’язаних з корупцією

правопорушень.

На виконання статей 53- 539 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2021 №341 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, внесених викривачами», «Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності в ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», затвердженого  наказом ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» від 22.03.2024 №76-В, з метою визначення в установі внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції», належного реагування на такі повідомлення, забезпечення організації роботи з цих питань та встановлення порядку документування такої діяльності,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Наказ «Щодо організації роботи внутрішніх каналів повідомлення  про можливі факти корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень» від 01.05.2023 № 140-В  вважати таким, що втратив чинність.

2. Затвердити порядок надходження внутрішніми каналами повідомлень про можливі факти корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень:

2.1. З використанням засобів поштового зв’язку на адресу: вул.Круп’ярська,27, м.Львів, 790014;

2.2.Через поштову скриньку, розміщену біля вхідних дверей ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»  за адресою: вул. Круп’ярська, 27, м. Львів, 790014;

2.3. На електронну адресу: lvivcdc@gmail.com;

2.4.На електронну адресу уповноваженої особи з питань запобігання корупції: sangig. lvivsescentr @ gmail.com;

2.5. Під час особистого прийому керівника установи;

2.6. Засобами телефонного зв'язкудо уповноваженого з антикорупційної діяльності: (032)276-86-95;

2.7. На офіційнийвебсайт ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»: розділ «Запобігання та протидія корупції». 

3. Керівникам та працівникам структурних і відокремлених структурних підрозділів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»:

3.1.Ознайомити працівників з даним наказом та затвердженим порядком надходження внутрішніми каналами повідомлень про можливі факти корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень:

3.2.В разі виявлення можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інформацію скеровувати в ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» у формі «Повідомлення про корупцію» (додаток 1).

4.  Т. в. о. завідувача відділу комунікаційної, організаційної та інформаційно-роз’яснювальної 

роботи Роману ШУЇ:

4.1.Забезпечити реєстрацію та облік «Повідомлень про корупцію», що надійшли в ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» в «Журналі обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами», незалежно від способів їх надходження (подання), відповідно до вимог Інструкції з діловодства, затвердженої наказом ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» від 17.06.2022 № 189-В (додаток 2).

6. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Галині САВЧЕНКО:

6.1. Забезпечити проведення розгляду «Повідомлень про корупцію» в терміни не більше десяти робочих днів з дня реєстрації та надання інформації викривачу про результати розгляду - не пізніше 5-ти днів та до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України. 

6.2. За результатами розгляду «Повідомлень про корупцію» вносити подання керівнику про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення цього Закону.

6.3.Забезпечити співпрацю з викривачами, гарантувати дотримання їх прав та захисту, передбачених  Законом.

7. Т. в. о. завідувача відділу комунікаційної, організаційної та інформаційно-роз’яснювальної 

роботи Роману ШУЇ забезпечити розсилку даного наказу за допомогою засобів електронного зв’язку до відома, виконання та застосування в роботі керівникам відокремленим структурних    та  структурних  підрозділів Центру.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток 1

 

        Генеральному директору

                                                                             Наталії ІВАНЧЕНКО

 

_______________________________

             (поштова, ел. адреса  заявника,

              контактний телефон)

Повідомлення про корупцію *

 Інформація про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

_________________________________________________________________

(особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення ( чи група осіб)

 

Місце роботи, посада________________________________________________________________

 

Фактичні дані (обставини) виявленого правопорушення__________________________________

_________________________________________________________________________________

(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

 

У зв’язку з якою діяльністю викривача йому стала відома надана інформація________________

_________________________________________________________________________________

(зазначаються відомості, в зв’язку з чим стала відома інформація (трудова, професійна, господарська, громадська робота чи навчання або участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для такої діяльності)

 

Хто ще може володіти інформацією про вказані фактичні дані_____________________________

_________________________________________________________________________________

( вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду)

 

Яким чином інформація може бути підтверджена _______________________________________

 

Чи є можливість надати докази/документи _____________________________________________

 

Які дії вже були виконані _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(звернення до інших органів, в тому числі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, правоохоронних органів тощо)

 

____________                                                                                              __________

     (дата)                                                                                                                                             (підпис)

 

* інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до частини 5 ст. 53 Закону «Про запобігання корупції» інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону можна повідомляти без зазначення авторства (анонімно).

bottom of page